In 2029 Energieneutraal Home Lifestyle Roadmap Manifest Cijfers Zonnepaneel  

In 2029 Energieneutraal

Geplaatst: 5 december 2019
Gewijzigd: 12 april 2020

Inhoud

Something that matters

Something that matters

Oke, het is hoog tijd om schoon schip te maken. Jarenlang hebben wij Nederlanders genoten van de luxe van toenemende economische welvaart. We hebben geprofiteerd van het aardgas in Groningen en we hebben gebruik gemaakt van de opkomende markten in ondermeer China en Korea.

Wij zijn momenteel (begin 2019) met 7,7 miljard wereldbewoners, en dit getal loopt nog op. Als al deze wereldbewoners evenveel energie en grondstoffen zouden verbruiken als wij, de Nederlanders, dan zou de wereld heel snel overlopen. Het wordt dus tijd om hier iets aan te gaan doen.

Daarnaast lijkt het wereldklimaat over een eigen wil te beschikken. Terwijl ze het 40 jaar geleden nog over een naderende ijstijd hadden, wordt nu gesproken over globale opwarming. De klimaat modellen worden steeds verfijnder, maar er spelen vele factoren mee die op verschillende manieren op elkaar ingrijpen. Dit is niet mijn eerste zorg, maar we kunnen er wel rekening mee houden.


Zij die weten, spreken niet
Zij die spreken, weten niet
Lao Tse
 

Mijn Energietransitie

Het zal duidelijk zijn dat er iets moet veranderen. Daarom ga ik met ingang van januari 2019 proberen om in 10 jaar tijd mijn levenswijze te herzien, zonder extra kosten en zonder in te leveren op comfort. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, maar ik heb er alle vertrouwen in.

Via deze website houd ik je op de hoogte van mijn ontwikkelingen. Ik probeer mijn ecologische voetafdruk te verkleinen en ik wil de opgedane kennis graag met jouw delen. Op transparante wijze zal ik laten zien wat je zelf kunt doen, om voor ons allemaal een houdbare wereld te creëeren.

Klimaat

Klimaat

Over het klimaat zijn nogal wat misverstanden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door wat je precies verstaat onder het klimaat.

Er is een lokaal Nederlands klimaat met een bepaalde gemiddelde temperatuur. Maar ook een Spaans klimaat, en een Grieks klimaat. Er is echter ook sprake van een globaal klimaat. Deze bevat een gemiddelde van alle temperaturen die op Aarde worden gemeten. Het zal duidelijk zijn dat wanneer het globale klimaat veranderd, dat het lokale klimaat niet persé hoeft mee te veranderen. Wanneer het globaal warmer wordt, zijn er altijd wel lokale klimaten aan te wijzen waar het juist koeler wordt.

 
 

Broeikasgassen

CO2 is het bekendste broeikasgas. Dit gas blijft ook lang in de atmosfeer aanwezig tot wel 100 jaar. Een minder bekend broeikasgas is methaan. Het effect van dit gas is wel 28 keer zo groot als dat van CO2, maar het blijft gemiddeld slechts een jaar in de atmosfeer aanwezig

Ik heb me daarom het afgelopen jaar stevig verzet tegen het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Het aardgas uit Groningen bestaat vooral uit methaan. Eén van de verbrandingsproducten van methaan is namelijk wel CO2, maar dat is weinig in vergelijking met de hoeveelheid opgeleverde energie. De auto op LPG is eigenlijk de schoonste auto die er is.

De reden dat ik mijn verzet heb opgegeven is dat ik laatst steeds meer berichten hoorde dat bij de gaswinning en distributie erg veel methaan weglekt. Tot wel 50%. Dat zorgt er voor dat methaan direct één van de ergste broeikasgassen wordt. Wanneer je alle factoren (productie, gebruik, recyclen) van een auto meetelt, is de LPG auto gedaald van de eerste plaats naar de laatste plaats.

WNF

WNF

Het WNF (Wereld Natuur Fonds) is opgericht in 1961 omdat steeds meer dieren bedreigt werden. Inmiddels hebben zij hun aandacht uitgebreid met de bescherming van hele natuurgebieden, inclusief zeeën en oceanen. Daarnaast hebben ze aandacht voor de grootste bedreigingen van al het leven op Aarde zoals ontbossing, overbevissing en klimaatverandering.

 
 

Ecologische voetafdruk

Het WNF doet erg veel om de ecologische voetafdruk van de mensheid te verkleinen. Zo hebben ze tips voor een duurzamer leven, zoals over voeding, vakantie, recycling, tuinieren en koopgedrag.

Het WNF heeft ook een test waarmee je je ecologische voetafdruk kunt bepalen. Dan zie je al gauw dat de gemiddelde Nederlander op grote voet leeft.

Klimaatsceptici

Klimaatsceptici

Ik vind het altijd prettig om een verhaal, positie of stelling van alle kanten te bekijken. Dat stelt mij in staat om hier een, voor mij, waardevol oordeel over te vellen. Over het algemeen komt dat goed overeen met de mening van de meeste mensen.

Het wordt echter vervelend als één specifiek geluid heel erg van zich laat horen. Dan wordt het lastig om werkelijkheid van fictie te scheiden. Zo vind ik het verhaal van de Flat-Earthers over het algemeen heel overtuigend klinken. Maar dan kijk ik naar buiten en zie het ISS overvliegen. Dan weet ik het weer. Back to Earth.

Hier volgt een kort overzicht van een aantal klimaatsceptici die ik zomaar tegenkwam. Zij hebben niet onverdeeld ongelijk, maar het overgrote deel van hun bewijslast met betrekking tot het klimaat moet met een flinke korrel zout worden toegediend.

 
 

Klimaatscepticus van het eerste uur: Frits Böttcher

Frits Böttcher was een hoogleraar fysische scheikunde en is gepromoveerd met het proefschrift "De diëlectrische constante van vloeistoffen". Hij heeft bij vele organisaties diverse functies vervuld, vooral als bestuurslid, voorzitter of oprichter.

In de volkskrant wordt het doen en laten van Frits Böttcher uitgebreid uit de doeken gedaan. Hij was in 1968 één van de mede-oprichters van de Club van Rome, waarin een aantal wetenschappers hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht wilden brengen. Eind jaren '80 heeft hij zich echter gedistantieerd van de club, en van het rapport De grenzen aan de groei.

Hij zei begin jaren '90 over het broeikasefect:

"De klimaatmodellen zijn veel te grof om maar iets met enige waarschijnlijkheid te kunnen voorspellen".

Frits Böttcher wond zich op over wat hij de ‘CO2-hetze’ noemde. Het broeikaseffect is de basisvoorwaarde voor het leven op aarde, want zonder broeikaseffect zou de aarde onbewoonbaar zijn. Het gaat dus om de versterking van dat effect en daarvoor zijn meer oorzaken aan te wijzen, waaronder activiteit van de zon en aantasting van de ozonlaag door drijfgassen in spuitbussen en cfk’s (schadelijke stoffen) uit koelkasten.

De grootschalige ontbossing van de regenwouden die veel CO2 absorberen, vond Frits Böttcher rampzalig. Zijn kritiek betrof de geïsoleerde aandacht voor het verminderen van CO2-uitstoot omdat deze afleidde van het onderzoek naar de werkelijke oorzaken van de ernstige milieuproblemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Daarbij beperkte hij zich tot de aanbeveling om geen onomkeerbare maatregelen te treffen zolang niet wetenschappelijk vaststond dat ze de juiste zouden zijn.

Klimaatscepticus: Hugo Mathijssen

Hugo Mathijssen is opgeleid in werktuigbouwkunde, scheepsvoortstuwingsinstallaties en munitietechniek. Daarnaast is hij werkzaam geweest als arbeidskundige en arbeidsanalist.

Het betoog van Hugo Mathijssen spitst zich enerzijds toe op een ontkenning van de globale temperatuur-stijging. Hij beweert dat in 2013 dat de zonneactiviteit afneemt, terwijl er in de natuurlijke 11-jarige zonnecyclus een maximum zonneactiviteit is halverwege 2014. Daarnaast gaat hij in op de zeespiegeldaling in de Noordzee.

Anderzijds betoogt hij dat duurzaam opgewekte energie helemaal niet duurzaam is. Windmolens kosten volgens hem alleen maar geld, en zonneakkers leveren veel minder op dan de voedselgewewassen die er eerst stonden. Daarnaast geeft hij hoog op van de 1000 miljard die besteed is aan verduurzaming. Hij betoogt dat het veel beter met de Nederlanders zou gaan als dit geld ergens anders aan was besteed.
Artikel: Kosten en baten klimaatbeleid: een trieste balans (2013)

Hugo Mathijssen maakt een uitgebreide analyse van het smelten van het ijs op de zuidpool. Hij beredeneert dat het zeeijs ieder zomer volledig smelt en iedere winter weer volledig aangroeit. Zijn conclusie luidt dat er geen sprake is van smelt van het ijs op Antarctica, en dat de NASA ons maar wat voorspiegelt om de klimaatcrisis te ondersteunen.
Artikel: Door NASA op het verkeerde been gezet

Op en rond groenland is het een stuk kouder geworden en groeien de gletsjers weer aan. Ook blijkt dat de populatie van ijsberen sterker gegroeid is dan ooit was verwacht. Op Antarctica boven op de ijsvlakte is - 90 graden Celsius gemeten. De opwarming mondiaal tot nu toe 1 graad C luchttemperatuur per eeuw. En dat zou de zuidpool doen smelten? Laten we ons weer op het verkeerde been zetten?
Groenland en Antarctica

We weten al lang dat biomassa geen goed idee is. Het gevolg daarvan is dat de komende 40 jaar de CO2 uitstoot alleen maar toeneemt.
Planbureau voor de leefomgeving opnieuw de mist in

 
 

Klimaatscepticus: Hans Labohm

Hans Labohm studeerde economie en economische geschiedenis. De laatste twintig jaar heeft hij zichzelf gebombardeerd tot klimaatscepticus, met een groot aantal websites onder zijn hoede, zoals Climategate, Klimaatgek, Stichting meer vrijheid, De Dagelijkse Standaard en De Groene Rekenkamer.

Hij meent dat de mens geen beslissende invloed heeft op het klimaat, en dat de klimaatmaatregelen, en dan met name het Kyoto-protocol, een te zware wissselwerking zullen vormen voor de economie.

Zo schreef Hans Labohm op een NOS weblog in 2009: "De gemiddelde wereldtemperatuur is de laatste tien jaar namelijk gedaald, terwijl de CO2–concentratie in de atmosfeer nog steeds stijgt. Dit is in strijd met de uitkomsten van alle klimaatmodellen.” Toch valt volgens Hans Labohm uit de mainstream milieu–economische literatuur op te maken dat een geringe verdere stijging van de temperatuur per saldo positieve effecten voor de mensheid en de natuur zal hebben.

Het valt Hans Labohm ook op dat in 2019 de aarde in twee jaar tijd maar liefst 0,6 graad is afgekoeld. Omdat de opwarming sinds 1850 ongeveer één graad Celcius bedroeg, is dit een forse afkoeling in korte tijd. Volgens hem wijzen de meest recente metingen niet op een uit de hand lopende opwarming van de Aarde.

Hij heeft ook kritiek op de gemeten zeespiegelstijging van 25 centimeter afgelopen 120 jaar. Hierbij maakt hij een vergelijking tussen de globale zeespiegelstijging, en de (lokale) zeespiegelstijging in de Noordzee. Hij concludeert dat Al Gore met de film "An Inconvenient Truth" ongelijk heeft. Hierbij baseert hij zich mede op de laatste metingen middels een satelliet, waarbij hij zegt dat de hoogte van de satelliet niet exact bekend is , en dus "de metingen volgens de tweede wet van de thermodynamica ook niet kunnen kloppen".

Volgens Hans Labohm, is er dus geen enkele reden tot paniek. En er is al helemáál geen reden voor ons kleine kikkerlandje om de komende decennia 1000 miljard euro uit te geven aan een klimaatbeleid dat geen enkel aantoonbaar effect zal hebben op de gemiddelde wereldtemperatuur.

Andere klimaatsceptici

Uiteraard zijn dit niet de enige klimaatsceptici. Er zijn er honderden die luid van zich laten horen, waarvan hier een bloemlezing.

Dick Thoenes blijft vraagtekens stellen bij issues, waarover de wetenschap al lang overeenstemming heeft bereikt, zoals bijvoorbeeld de fossiele oorsprong van de toename in CO2 concentraties. Ook beweert hij dat het smelten van zee-ijs geen teken is van opwarming, maar van afkoeling. Immers, smelten onttrekt energie aan de omgeving.

Arthur Rörsch hield een pleidooi dat wolken, wind en water het mondiale klimaat zouden stabiliseren. In deze visie zou opwarming, via effecten op de watercirculatie, tot een verlegging van de windzones leiden.

Bas van Geel concludeert dat het effect van de zon op het mondiale klimaat veel sterker is dan uit de IPCC rapportages blijkt. Deze effecten kunnen volgens hem niet in klimaatmodellen worden ingebouwd, en er kan dus ook geen rekening mee worden gehouden.

Volgens Frans Dijkstra kan de temperatuur van de Zuidpool in 2019 nooit tot boven de 20 graden zijn gestegen. Dit is volgens hem een alarmistische leugen, want op de Zuidpool blijft de temperatuur ook in de zuidelijke zomer tientallen graden onder nul.

"Het beeld van een parallel universum kan ik niet helemaal loslaten"

In 2011 hebben Foster en Rahmstorf een studie gemaakt van alle wereldwijd beschikbare temperatuurreeksen:

Temperatuur toename

Mijn persoonlijke mening

Klimaatsceptici beweren erg veel, maar niet alles is uit zijn verband gerukt of klopt niet. Ze hebben ook (enkele) steekhoudende argumenten. Ik wil de klimaatsceptici dan ook niet onderuithalen, hoewel sommige meningen wel erg ver gezocht zijn. De stelling dat het klimaat verandert als gevolg van menselijke activiteiten door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen die het natuurlijk broeikaseffect versterken, lijkt in de loop der tijd tot dogma te zijn verheven. Er zijn echter ook andere redenen om snel te starten met verduurzamen.

Ik heb vele sites en documenten bestudeerd, en ik ben tot de conclusie gekomen dat de globale opwarming van de aarde de laatste 120 jaar inderdaad een feit is. Lokaal kan er extra opwarming plaatsvinden, of zelfs afkoeling, maar dit is afhankelijk van specifieke zeestromingen en luchtverplaatsing. Ook kan niet gezegd worden dat de globale opwarming in Nederland duidelijk te voelen is. Het globaal klimaat is niet direct afhankelijk van een specifiek lokaal klimaat.

Ook de globale zeespiegelstijging afgelopen 120 jaar van 25 centimeter, is een wereldwijde meting. Lokaal zal de zeespiegel zich heel anders gedragen, en kan hij wel een meter gestegen zijn - of gedaald.

Er wordt al 40 jaar beweert dat de klimaatmodellen veel te grof zijn om voorspellingen te doen over delicate kwesties als het weer. Natuurlijk kun je een klimaatvoorspelling niet 100% vertrouwen, net zoals je niet 100% kunt bouwen op de voorspelling van Buienradar. In 90% van de gevallen hebben ze echter wel gelijk.

Het rendement van zonnepanelen is tegenwoordig om en nabij 20%. Wanneer je een groot zonnepanelenveld bouwt, dan zal je voor het onderhoud ook loopruimte moeten inbouwen. Ervan uitgaande dat hiervoor drie keer de ruimte nodig is die zonnepanelen innemen, blijft er per vierkante meter nog altijd een rendement over van 6,5%. Dit, terwijl voedselgewassen maximaal slechts 1,5% van de ingestraalde zonneenergie omzetten.

Of je 1000 miljard nu besteed aan wegenbouw of verduurzaming, het is altijd goed voor de werkgelegenheid. Zolang het geld van de overheid maar in het "algemene goed" wordt gestoken.

Hugo Mathijssen zegt terecht dat waterstof niet vrij in de natuur voorkomt. Met de productie, de opslag en het gebruik van waterstof, gaat volgens hem 70% van de energie verloren. En daarin heeft hij gelijk. Maar als dit inhoudt dat ik zomerstroom kan omzetten in waterstof en opslaan, die ik vervolgens kan gebruiken in de winter, is dit prima. Zomerstroom komt er immers steeds meer, naarmate er meer zonnepanelen worden neergelegd.

Energieneutraal

Energieneutraal

Ik woon in een mooie twee-onder-één-kap uit 1993, met een forse uitbouw uit 2001. Het huis is redelijk goed geïsoleerd, met een Rc-waarde voor de vloer, de gevel en het dak van ongeveer 2,5. Hier wil ik nog 20 jaar blijven wonen, maar dan moet er wel het één en ander aan het huis gebeuren.

Ik zou graag iemand tegenkomen die mij precies kan zeggen wat er allemaal mogelijk is met mijn huis, met bijbehorende inspanning, kostenplaatje en wat het oplevert. Aangezien (bijna) iedereen vooral aan zichzelf denkt, ben ik voor de planning helaas op mezelf aangewezen.

Dat betekend dat ik eerst een aantal metingen moet verrichten om te bepalen waar de grootste verliezen zitten. Met het stroomverbruik ben ik afgelopen jaren al drastisch gedaald, dus het draait nu vooral om het gasverbruik van mijn woning.

Voordat ik begin aan een all-electric warmtepomp om de CV-ketel te vervangen, zal ik zoveel mogelijk moeten besparen. Dit houdt in het aanbrengen van vloerverwarming, hydrofoberen van de gevel, het plaatsen van een warmteterugwin-unit, vervangen van ramen en deuren, en het aanbrengen van extra vloer- gevel en dak-isolatie

Om vervolgens ook in de zomer het gebruik van de airco te verminderen, zal ik op de gevel, de ramen en het dak zoveel mogelijk warmte reflecterende verf, coating en/of folie gebruiken.

 

A-label: verbruikt 10% minder
of
A-label: verbruikt slechts 10%

Streven voor 2029

Mijn streven is om over 10 jaar, in 2029, energieneutraal te wonen. Dit houdt in dat ik alle energie die ik in mijn woning gebruik, zelf wil genereren. Met een warmtepomp in plaats van een CV-ketel, en bezuinigen op stroomverbruik kom ik al een heel eind. De grootste uitdaging zit echter in het opslaan van zomer-stroom voor gebruik in de winter. Want zomerstroom terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk, om hier in de winter gebruik van te maken, staat niet op mijn agenda.

Ik kan hiervoor een standaard accu gebruiken van bijvoorbeeld 2,2kW voor 3.000 euro, maar deze is alleen geschikt voor dag-opslag van stroom. Ik moet voor de winter echter 1500kW kunnen opslaan en dat is nog niet mogelijk met de vertrouwde techniek.

Nul-op-de-meter

Ik streef niet naar nul-op-de-meter, en wel om drie redenen.

 1. Energieneutraal is een meer gewaagd streven.
 2. Nul-op-de-meter houdt in dat ik, net zoals iedereen, in de zomer erg veel stroom over heb, waarvan ik in de winter weer gebruik wil maken. Om deze stroom aan en af te voeren, moeten extra zware elektriceitskabels worden aangelegd, wat weer een extra impact is op het milieu.
 3. Al die zomer-stroom is eigenlijke overtollige stroom waarvan de netwerkbeheerders niet weten waar ze deze moeten laten. Terwijl in de winter extra gepiekt wordt als alle warmtepompen aan gaan, en dan zijn er toch weer kolen of gas centrales nodig om stroom te maken.

Het streven Nul-op-de-meter is gewoon haalbaar, als je maar voldoende zonnepanelen op je dak legt. Dat is ook nobel, maar ik wil mezelf graag een hoger doel stellen. Daarom ga ik voor energieneutraal, waabij alle energie die ik verbruik ook zelf opwek. De toekomst zal uitwijzen of dit mogelijk is.

 
 

CO2

De CO2-uitstoot per kilowatt-uur nuttige energie is bij de verbranding van benzine bijna net zoveel als bij de verbranding van steenkool.
Kolencentrales "mogen niet", maar de auto "moet"
Bron: Een relativerend verhaal over energie

Zie ook CO2 emissiefactoren

Duurzaam

Duurzaam

De samenleving verduurzamen, hoe doe je dat? Waar begin je aan? Hoever moet je gaan?

 1. Je moet beseffen dat we begin 2019 met ruim 7,5 miljard mensen op deze planeet wonen, en dit aantal neemt nog steeds toe.
 2. Wij Nederlanders gebruiken een onevenredig groot deel van ons rechtmatig deel van de Aarde.
 3. De energie die we gebruiken zouden we zo efficient mogelijk moeten opwekken.
 4. We zouden onze levensstijl kunnen aanpassen. Minder vlees, minder plastic, meer met het openbaar vervoer en meer met de fiets.
 
 

1. Bevolkingsgroei

De bevolkingsgroei moet heel snel een halt worden toegeroepen. Het is anders niet mogelijk om alle mensen van voedsel en energie te voorzien.

Het gebruik van energie en grondstoffen is recht-evenredig met het aantal mensen dat op Aarde rondloopt. Omdat we nu in de problemen komen is de meest effectieve maatregel, de toename van de wereldbevolking een halt toeroepen. Daarmee blijven onze huidige problemen bestaan, maar ze worden in ieder geval niet steeds groter.

Omdat onze economie gebaseerd is op groei, zal het stopzetten van de bevolkingsgroei hier een enorme impact op hebben. Het bijbouwen van nieuwe huizen en nieuwe wegen komt ten einde, en onze economie moet een duurzaam uitgangspunt krijgen.

2. Energieverbruik

Als alle wereldbewoners zouden leven zoals wij, dan hadden we ruim zes aardbollen nodig. Wij, als Nederlanders, moeten dus in rap tempo minder energie gaan gebruiken. Het energieverbruik terugbrengen naar 50% ten opzichte van het peiljaar 2019 is leuk voor 2025. Maar het energie verbruik terugbrengen naar 10% is een veel moeilijker te realiseren, maar wel realistischer doel.

We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om vaker de fiets te pakken en de trein. We kunnen kiezen om minder vlees te eten of minder spullen te kopen. Dat zijn allemaal dingen waarmee je energie kunt besparen.

 
 

3. Opwekken

Er zijn verschillende manieren om aan energie te komen. Je kunt om te beginnen fossiele grondstoffen gebruiken, maar ook biomassa, of duurzame wind- of zonne-energie.

Hoewel verguisd, zijn kolencentrales zo slecht nog niet. Howel ze we meer CO2 opleveren dan gascentrales, komt er bij gaswinning tot 30% methaan vrij - een sterk broeikasgas.

Zonnepanelen zijn een goede keus om duurzaam stroom te produceren. Ze zijn onderhoudsarm en gaan ruim 25 jaar mee. Het enige probleem hiervan is dat we een zonnepanelenveld van 35 bij 35 kilometer nodig hebben om het huidige stroomverbruik van Nederland af te dekken. Dat is ruim 3% van de oppervlakte van Nederland. Bovendien werken ze vooral erg goed in de zomerdag. Savonds en in de winter liggen de zonnepanelen er een beetje verlaten bij.

Windmolens vormen ook een goed alternatief. Jammer is alleen dat de windmolens in het binnenland een aantal nadelen hebben. De belangrijkste is wel dat ze veel ruimte nodig hebben. Om in de huidige stroombehoefte van Nederland te voorzien heb je voor windmolens een oppervlakte nodig van 157 bij 157 kilometer. Dat is dus 60% van de oppervlakte van Nederland!

Waterstof is een goed alternatief om als energiedrager te dienen. Waterstof kune je verspreiden middels het bestaande net voor aardgas. Vervelende hiervan is wel dat voor de productie en gebruik van waterstof een totaal-rendement geldt van om en nabij 25%. Dus om uit opgeslagen waterstof alle benodigde stroom voor Nederland te voorzien, is er vier keer zoveel stroom nodig. Do your math.

Een onbesproken alternatief is kernenergie. In Nederland is dat een onderwerp dat niet graag door de politici wordt aangehaald. De Nederlandse stroom bestaat dan ook maar voor 4% uit kernenergie, terwijl Belgie en Frankrijk respectievelijk 54% en 77% van hun stroom hier uit halen. Kernenergie is een veilig en CO2 vrij alternatief.

Geothermische energie is energie die wordt opgewekt uit aardwarmte. Deze vorm van energie heeft vele voordelen die de andere vormen van energie missen. Het is continu beschikbaar, dit in tegenstelling tot zonneenergie en windenergie. Het is ook overal op aarde te gebruiken, en niet alleen in de buurt van water of in de Sahara. En er is absoluut geen emissie van CO2 of methaan.

4. Levensstijl

Het aanpassen van de levensstijl is niet gemakkelijk. Je pakt even de auto om naar de supermarkt te rijden. Je neemt even het vliegtuig voor een tripje naar Noorwegen. En je gooit wat extra vlees op de barbeque.

Hier ligt deels echter een taak voor de overheid. De belasting op fossiele brandstoffen moet minstens verdubbelen. Iedereen mag dan nog steeds met de auto en het vliegtuig reizen, maar dit is wel een goed ontmoedigingsbeleid. Aggressieve schoonmaakmiddelen moeten ook extra belast worden, net zoals plastic en verpakkingsmateriaal. Vervolgens moeten de subsidies op duurzaam bouwen, verbouwen en renoveren flink worden opgevoerd. Dat geeft mensen de mogelijkheid om snel voor duurzaam te gaan.

Afval is voor de gebruikers ervan geen afval, maar een grondstof, en afvalscheiding begint aan de bron. Plastic, luiers, kleding, papier en elektronica. Veruit de grootste "vervuiler" zijn echter de dierlijke voedselproducten: vlees, melk, kaas, eieren etc. Door bewuster te leven kun je erg veel besparen.

 
 

Milieumaatregelen

Een Nederlander verbruikt 48 keer zoveel energie als nodig is om in leven te blijven. Inwoners van afrika moeten het doen met slechts 4 keer zoveel energie. De gemiddelde ecologische voetafdruk van de Nederlander is dan ook ruim vier aardbollen.

Enkele effectieve milieumaatregelen

 1. bevolkingsgroei beperken
 2. gebruik van de auto ontmoedigen
 3. gratis gebruik van openbaar vervoer, zoals in Luxemburg sinds maart 2020
 4. verplichte (en zeer goede) isolatie van alle huizen zodra ze verkocht worden
 5. voortaan alleen nog maar passieve huizen bouwen
 6. verplicht zonnepanelen en zonneboiler op het dak
 7. ontmoedigingsbeleid voor vlees en vleesproducten
 8. consequente toepassing van de circulaire economie - afvalstoffen worden weer grondstoffen
 9. grootschalige onderzoek van kernenergie met Thoriumcentrales
 10. grootschalig onderzoek van geothermische energie
Relativeren

Een relativerend verhaal over energie

Ik vond laatst een website van Jan van Staveren, waarvan de basis stamt uit 2013. Hierin wordt zeer uitgebreid uit de doeken gedaan wat duurzaam voor de gemiddelde Nederlander eigenlijk inhoudt. De korte samenvatting is dat het tragisch gesteld is met de gemiddelde mening over duurzaamheid.

Veel mensen denken:

 • "ze" vinden er wel wat op; je zet gewoon de Sahara vol met zonnepanelen
 • het zal mijn tijd wel duren (maar hoe moet het dan met het nageslacht?)
 • op termijn wordt alle energie duurzaam opgewekt (dus alle energie die nodig is voor de voedselproduktie, verwarming, industrie, vliegtuigen, treinen en 1 miljard auto's?)

Andere veel gehoorde uitspraken:

 • Ik wil best wel wat doen voor het milieu, maar ik ga niet in de kou zitten
 • Ik wil best wel wat doen voor het milieu, maar ik kan de auto niet missen
 • Ik wil best wel wat doen voor het milieu, maar ik wil wel mijn dagelijkse stukje vlees

En enkele citaten uit de media:

 • Slechts 2% van de Nederlanders vindt de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie een urgent probleem
 • De VVD vindt dat Nederland "goed bezig is en niet moet doorslaan"
 • De Britse regering wil wattenstaafjes en plastic rietjes verbieden
 
 

De rol van de overheid

De overheid schetst voortdurend een beeld, waaruit blijkt dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Energie is veel te goedkoop. Bijna niemand doet iets. Nog steeds worden er records gebroken, die met nauw verholen trots in de media worden vermeld, zoals:

 • Recorddrukte op Schiphol (2018)
 • In augustus van 2018 werden 40% meer auto’s verkocht dan in augustus 2017
 • Tot 2030 komt er in Nederland in totaal 1000 kilometer aan rijstroken bij (december 2017)

Hoe geloofwaardig ben je als overheid?

Samenvatting

 • de wereldbevolking en het energieverbruik nemen sterk toe
 • aardgas en aardolie raken nog deze eeuw op
 • duurzame energie zal een beperkte rol blijven spelen
 • kernfusie gaat nog 60 tot 80 jaar duren of komt misschien nooit

Conclusie
kolencentrales en kernenergie zijn eind 21e eeuw onontkoombaar

Bron: Een relativerend verhaal over energie

Contact

Contact

Dit is mijn persoonlijke website. Niet alle informatie op deze website is accuraat of compleet, waarvoor mijn excuses. Ik hoop mettertijd je zoveel mogelijk te kunnen voorzien van volledige informatie.

Als je een vraag, een opmerking of een nuttige aanvulling hebt over of voor deze website, dan kun je contact met mij opnemen. Stuur een e-mail naar (sorry, javascript staat uit)

Camiel Wijffels
×
#